جدیدترین گره در کار اوکراینی‌ها / هافبک را به اسم دفاع وسط به پرسپولیس انداختند!

جدیدترین گره در کار اوکراینی‌ها / هافبک را به اسم دفاع وسط به پرسپولیس انداختند!
انگار داستان‌های مربوط به خارجی‌های پرسپولیس تمامی ندارد.

جدیدترین گره در کار اوکراینی‌ها / هافبک را به اسم دفاع وسط به پرسپولیس انداختند!

انگار داستان‌های مربوط به خارجی‌های پرسپولیس تمامی ندارد.
جدیدترین گره در کار اوکراینی‌ها / هافبک را به اسم دفاع وسط به پرسپولیس انداختند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author