جدال بازیکنان سابق پتروشیمی در لینز؛/ پیروزی نوشاد عالمیان در تور جهانی اتریش

جدال بازیکنان سابق پتروشیمی در لینز؛/ پیروزی نوشاد عالمیان در تور جهانی اتریش
مرحله دوم مسابقات انفرادی تورجهانی اتریش در شهر لینز برگزار شد و نوشاد عالمیان مقابل حریف مجاری خود به برتری دست یافت . 

جدال بازیکنان سابق پتروشیمی در لینز؛/ پیروزی نوشاد عالمیان در تور جهانی اتریش

مرحله دوم مسابقات انفرادی تورجهانی اتریش در شهر لینز برگزار شد و نوشاد عالمیان مقابل حریف مجاری خود به برتری دست یافت . 
جدال بازیکنان سابق پتروشیمی در لینز؛/ پیروزی نوشاد عالمیان در تور جهانی اتریش

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author