جامعه ورزش کشور از انتخابات فردا می گویند:ما رای می دهیم

وقت ساختن حماسه است. شاید اصلا سیاست و احزاب را هم خیلی نشناسند اما می گویند می خواهند برای ساختن فردایی بهتر برای کشورمان، رای بدهند و در سرنوشت کشور سهیم باشند.

world press news

مد روز

label, , , , , , , , ,

About the author