جادوگر پست‌های انتقادی از تعطیلات لیگ برتر را از اینستاگرامش پاک کرد!

جادوگر پست‌های انتقادی از تعطیلات لیگ برتر را از اینستاگرامش پاک کرد!
علی کریمی پست های انتقادی درباره فدراسیون فوتبال و تعطیلی لیگ برتر را از صفحه شخصی اش در اینستاگرام پاک کرد.

جادوگر پست‌های انتقادی از تعطیلات لیگ برتر را از اینستاگرامش پاک کرد!

علی کریمی پست های انتقادی درباره فدراسیون فوتبال و تعطیلی لیگ برتر را از صفحه شخصی اش در اینستاگرام پاک کرد.
جادوگر پست‌های انتقادی از تعطیلات لیگ برتر را از اینستاگرامش پاک کرد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author