تیکه بهرام شفیع به حقوق های بالای مدیران بانکی!

تیکه بهرام شفیع به حقوق های بالای مدیران بانکی!
بهرام شفیع امروز به انتقاد از آپشن قراردادهای بعضی بازیکنان پرداخت.

تیکه بهرام شفیع به حقوق های بالای مدیران بانکی!

بهرام شفیع امروز به انتقاد از آپشن قراردادهای بعضی بازیکنان پرداخت.
تیکه بهرام شفیع به حقوق های بالای مدیران بانکی!

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author