تیم ملی جمعه در زمین پژوهشگاه تمرین می‌کند

تیم ملی جمعه در زمین پژوهشگاه تمرین می‌کند
تیم ملی که بعد از بازگشت از ارمنستان جمعه هفته پیش رو اولین جلسه تمرینی خود را در زمین پژوهشگاه انجام خواهد داد.

تیم ملی جمعه در زمین پژوهشگاه تمرین می‌کند

تیم ملی که بعد از بازگشت از ارمنستان جمعه هفته پیش رو اولین جلسه تمرینی خود را در زمین پژوهشگاه انجام خواهد داد.
تیم ملی جمعه در زمین پژوهشگاه تمرین می‌کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author