تیم دایی در تعقیب پرسپولیس

تیم دایی در تعقیب پرسپولیس
نفت تهران با شکست دادن ماشین سازی تبریز در یک قدمی پرسپولیس است.

تیم دایی در تعقیب پرسپولیس

نفت تهران با شکست دادن ماشین سازی تبریز در یک قدمی پرسپولیس است.
تیم دایی در تعقیب پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author