توصیه آقای گل جهان به آقای گل ایران/ هر وقت از من انتقاد می‌کردند بهتر گل می‌زدم

توصیه آقای گل جهان به آقای گل ایران/ هر وقت از من انتقاد می‌کردند بهتر گل می‌زدم
علی دایی به دفاع از مهدی طارمی پرداخت.

توصیه آقای گل جهان به آقای گل ایران/ هر وقت از من انتقاد می‌کردند بهتر گل می‌زدم

علی دایی به دفاع از مهدی طارمی پرداخت.
توصیه آقای گل جهان به آقای گل ایران/ هر وقت از من انتقاد می‌کردند بهتر گل می‌زدم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author