توتی: هیچ وقت از فوتبال جدا نخواهم شد

توتی: هیچ وقت از فوتبال جدا نخواهم شد
فرانچسکو توتی، اسطوره باشگاه رم اذعان داشت که بعد از پایان دوران بازیگری نیز قصد جدایی از فوتبال را ندارد.

توتی: هیچ وقت از فوتبال جدا نخواهم شد

فرانچسکو توتی، اسطوره باشگاه رم اذعان داشت که بعد از پایان دوران بازیگری نیز قصد جدایی از فوتبال را ندارد.
توتی: هیچ وقت از فوتبال جدا نخواهم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author