توئیتی که خشم هواداران سویا و بارسا رابرانگیخت

توئیتی که خشم هواداران سویا و بارسا رابرانگیخت
توئیتر رسمی لیگ قهرمانان، شب گذشته پس از به ثبت رسیدن گل دقیقه 93 راموس، توئیتی جنجالی منتشر کرد.

توئیتی که خشم هواداران سویا و بارسا رابرانگیخت

توئیتر رسمی لیگ قهرمانان، شب گذشته پس از به ثبت رسیدن گل دقیقه 93 راموس، توئیتی جنجالی منتشر کرد.
توئیتی که خشم هواداران سویا و بارسا رابرانگیخت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author