تهدیدهای تروریستی به سوئد رسید

تهدیدهای تروریستی به سوئد رسید
بخشی از یک فرودگاه در سوئد به خاطر نگرانی از تهدیدهای تروریستی تخلیه شد.
۲۱:۱۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


تهدیدهای تروریستی به سوئد رسید

بخشی از یک فرودگاه در سوئد به خاطر نگرانی از تهدیدهای تروریستی تخلیه شد.
۲۱:۱۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


تهدیدهای تروریستی به سوئد رسید

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author