تقسیم کار در سفرهای نوروزی

تقسیم کار در سفرهای نوروزی
تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای مسافرت، دور هم بودن و لذت بردن از کانون گرم خانواده است. اگرچه سفر موجب ایجاد تحول‏ و پویایی در خانواده می‌شود، اما در سفر باید کمک کردن و تقسیم کار مورد توجه باشد تا مسئولیت فقط بر دوش یک نفر نباشد.

خبرنگاران ـ ۴۲۰۴۹۸۰
۰۹:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


تقسیم کار در سفرهای نوروزی

تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای مسافرت، دور هم بودن و لذت بردن از کانون گرم خانواده است. اگرچه سفر موجب ایجاد تحول‏ و پویایی در خانواده می‌شود، اما در سفر باید کمک کردن و تقسیم کار مورد توجه باشد تا مسئولیت فقط بر دوش یک نفر نباشد.

خبرنگاران ـ ۴۲۰۴۹۸۰
۰۹:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


تقسیم کار در سفرهای نوروزی

اخبار

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author