تعیین وضعیت نهایی مصدومیت ارسلان کاظمی

تعیین وضعیت نهایی مصدومیت ارسلان کاظمی
وضعیت نهایی ملی پوش بسکتبال ایران روز شنبه و پس از انجام آزکایش MRI مشخص خواهد شد.

تعیین وضعیت نهایی مصدومیت ارسلان کاظمی

وضعیت نهایی ملی پوش بسکتبال ایران روز شنبه و پس از انجام آزکایش MRI مشخص خواهد شد.
تعیین وضعیت نهایی مصدومیت ارسلان کاظمی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author