تعداد سهمیه های المپیکی های ایران به عدد 60 رسید

تعداد سهمیه های المپیکی های ایران به عدد 60 رسید
محمد ارزنده شصتمین سهمیه کاروان ایران در المپیک و هشتمین سهمیه دوومیدانی را به دست آورد.

تعداد سهمیه های المپیکی های ایران به عدد 60 رسید

محمد ارزنده شصتمین سهمیه کاروان ایران در المپیک و هشتمین سهمیه دوومیدانی را به دست آورد.
تعداد سهمیه های المپیکی های ایران به عدد 60 رسید

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author