تصویری غم انگیز از کودکی که اشک های مسی را پاک می کند

تصویری غم انگیز از کودکی که اشک های مسی را پاک می کند
شکست آرژانتین و اشک های مسی بعد از فینال کوپا، تصویری که در ذهن ها باقی می ماند.

تصویری غم انگیز از کودکی که اشک های مسی را پاک می کند

شکست آرژانتین و اشک های مسی بعد از فینال کوپا، تصویری که در ذهن ها باقی می ماند.
تصویری غم انگیز از کودکی که اشک های مسی را پاک می کند

شهرداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author