تصویری از مسافران نوروزی بر سر مزار هادی نوروزی

مسافران نوروزی که به بابل سفر کرده اند بر سر مزار هادی نوروزی حاضر می شوند.

فانتزی

اتوموبیل

label, , , , , , , , ,

About the author