تصویری از علی سامره در بیمارستان؛بعد از تصادف خطرناک دیشب

تصویری از علی سامره در بیمارستان؛بعد از تصادف خطرناک دیشب
علی سامره بعد از عمل جراحی کتف ،خوشبختانه شرایط جسمی خوبی دارد.

تصویری از علی سامره در بیمارستان؛بعد از تصادف خطرناک دیشب

علی سامره بعد از عمل جراحی کتف ،خوشبختانه شرایط جسمی خوبی دارد.
تصویری از علی سامره در بیمارستان؛بعد از تصادف خطرناک دیشب

label, , , , , , , , , , , ,

About the author