تصویری از آخرین تمرین هادی نوروزی با پرسپولیس

تصویری از آخرین تمرین هادی نوروزی با پرسپولیس
۸ مهر ۹۴ هادی نوروزی آخرین تمرین خود را با پرسپولیس انجام داده بود.

تصویری از آخرین تمرین هادی نوروزی با پرسپولیس

۸ مهر ۹۴ هادی نوروزی آخرین تمرین خود را با پرسپولیس انجام داده بود.
تصویری از آخرین تمرین هادی نوروزی با پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author