تصویب ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

تصویب ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
هیئت وزیران در جلسه شامگاه یکشنبه خود به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، چگونگی و میزان ارایه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا را به تصویب رساند.
۲۱:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


تصویب ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

هیئت وزیران در جلسه شامگاه یکشنبه خود به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، چگونگی و میزان ارایه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا را به تصویب رساند.
۲۱:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


تصویب ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author