تصفیه ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب در سال از فاضلاب شهری تهران

تصفیه ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب در سال از فاضلاب شهری تهران
سفری کوتاه به عمق ۱۴ متری از سطح زمین جایی که در آن یکی از بزرگترین طرح های شهری تهران در دست اجراست. با تکمیل طرح فاضلاب استان تهران سالانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب، حجم آبی معادل ذخیره سد های کرج، لتیان و لار از پساب شهر تهران جمع آوری و برای مصارف کشاورزی و صنعتی تصفیه خواهد شد.
۱۸:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


تصفیه ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب در سال از فاضلاب شهری تهران

سفری کوتاه به عمق ۱۴ متری از سطح زمین جایی که در آن یکی از بزرگترین طرح های شهری تهران در دست اجراست. با تکمیل طرح فاضلاب استان تهران سالانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب، حجم آبی معادل ذخیره سد های کرج، لتیان و لار از پساب شهر تهران جمع آوری و برای مصارف کشاورزی و صنعتی تصفیه خواهد شد.
۱۸:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


تصفیه ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب در سال از فاضلاب شهری تهران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author