تصاویری از کپورچال یک ساعت قبل از آغاز مراسم اولین سالگرد 24ابدی

تصاویری از کپورچال یک ساعت قبل از آغاز مراسم اولین سالگرد 24ابدی
امروز مراسم اولین سالگرد درگذشت هادی نوروزی برگزار می‌شود.

تصاویری از کپورچال یک ساعت قبل از آغاز مراسم اولین سالگرد 24ابدی

امروز مراسم اولین سالگرد درگذشت هادی نوروزی برگزار می‌شود.
تصاویری از کپورچال یک ساعت قبل از آغاز مراسم اولین سالگرد 24ابدی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author