تصاویری از ترمیم چمن ورزشگاه آزادی

تصاویری از ترمیم چمن ورزشگاه آزادی
عملیات هوادهی زمین چمن ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی آغاز شد.

تصاویری از ترمیم چمن ورزشگاه آزادی

عملیات هوادهی زمین چمن ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی آغاز شد.
تصاویری از ترمیم چمن ورزشگاه آزادی

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author