تشکر جادوگر سرخ از قهرمانان سالنی باز

تشکر جادوگر سرخ از قهرمانان سالنی باز
علی کریمی با انتشار عکسی از فوتسالیست های کشورمان تشکر کرد.

تشکر جادوگر سرخ از قهرمانان سالنی باز

علی کریمی با انتشار عکسی از فوتسالیست های کشورمان تشکر کرد.
تشکر جادوگر سرخ از قهرمانان سالنی باز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author