تشریح برنامه‌های کشتی آزاد تا رقابتهای مجارستان

تشریح برنامه‌های کشتی آزاد تا رقابتهای مجارستان
سرپرست تیم ملی کشتی آزاد ایران با توجه به پایان المپیک ۲۰۱۶ ریو و مسابقات مهم پیش رو به تشریح برنامه های این تیم پرداخت.

تشریح برنامه‌های کشتی آزاد تا رقابتهای مجارستان

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد ایران با توجه به پایان المپیک ۲۰۱۶ ریو و مسابقات مهم پیش رو به تشریح برنامه های این تیم پرداخت.
تشریح برنامه‌های کشتی آزاد تا رقابتهای مجارستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author