تسلیت مربی تیم ملی به ورزش ایران به خاطر مرگ گلبارنژاد

تسلیت مربی تیم ملی به ورزش ایران به خاطر مرگ گلبارنژاد
بهمن گلبارنژاد روز گذشته به دلیل یک حادثه در دوچرخه سواری، جان خود را از دست داد.

تسلیت مربی تیم ملی به ورزش ایران به خاطر مرگ گلبارنژاد

بهمن گلبارنژاد روز گذشته به دلیل یک حادثه در دوچرخه سواری، جان خود را از دست داد.
تسلیت مربی تیم ملی به ورزش ایران به خاطر مرگ گلبارنژاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author