ترکیب سپاهان برابر فولاد مشخص شد

ترکیب سپاهان برابر فولاد مشخص شد
عبدا.. ویسی سرمربی تیم سپاهان فهرست یازده مرد خود را برای دیدار مقابل فولاد مشخص کرد. 

ترکیب سپاهان برابر فولاد مشخص شد

عبدا.. ویسی سرمربی تیم سپاهان فهرست یازده مرد خود را برای دیدار مقابل فولاد مشخص کرد. 
ترکیب سپاهان برابر فولاد مشخص شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author