ترکیب اصلی دیناموزاگرب- یوونتوس

ترکیب اصلی دیناموزاگرب- یوونتوس
یوونتوس در دومین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، میهمان دینامو زاگرب است.

ترکیب اصلی دیناموزاگرب- یوونتوس

یوونتوس در دومین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، میهمان دینامو زاگرب است.
ترکیب اصلی دیناموزاگرب- یوونتوس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author