ترکیب اصلی امپولی- اینترمیلان

ترکیب اصلی امپولی- اینترمیلان
اینتر امشب در هفته پنجم سری A، میهمان امپولی است.

ترکیب اصلی امپولی- اینترمیلان

اینتر امشب در هفته پنجم سری A، میهمان امپولی است.
ترکیب اصلی امپولی- اینترمیلان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author