تجمع مردم آلمان در اعتراض به توافقنامه تجارت آزاد امریکا- اروپا

تجمع مردم آلمان در اعتراض به توافقنامه تجارت آزاد امریکا- اروپا
دهها هزار نفر از مردم آلمان در اعتراض به توافقنامه تجارت آزاد امریکا و اروپا به خیابان ها آمدند و تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند.
۱۵:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


تجمع مردم آلمان در اعتراض به توافقنامه تجارت آزاد امریکا- اروپا

دهها هزار نفر از مردم آلمان در اعتراض به توافقنامه تجارت آزاد امریکا و اروپا به خیابان ها آمدند و تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند.
۱۵:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


تجمع مردم آلمان در اعتراض به توافقنامه تجارت آزاد امریکا- اروپا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author