تاریخ و سکوت در کویر یزد

تاریخ و سکوت در کویر یزد
یزد این روزها مقصد گردشگران بسیاری است، از بادگیرهای بلند و منحصر به فرد و کاریزهای عمیق و بافت تاریخی بی نظیرش گرفته تا شب و سکوت کویرش، گردشگران را مجذوب خودش کرده است.
۱۱:۲۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


تاریخ و سکوت در کویر یزد

یزد این روزها مقصد گردشگران بسیاری است، از بادگیرهای بلند و منحصر به فرد و کاریزهای عمیق و بافت تاریخی بی نظیرش گرفته تا شب و سکوت کویرش، گردشگران را مجذوب خودش کرده است.
۱۱:۲۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


تاریخ و سکوت در کویر یزد

world press news

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author