بی خبری اشکان دژاگه از فسخ قراردادش!

بی خبری اشکان دژاگه از فسخ قراردادش!
هافبک نفوذی تیم ملی از اتفاقاتی که رسانه ها قطری از آن خبر داده اند، بی خبر است.

بی خبری اشکان دژاگه از فسخ قراردادش!

هافبک نفوذی تیم ملی از اتفاقاتی که رسانه ها قطری از آن خبر داده اند، بی خبر است.
بی خبری اشکان دژاگه از فسخ قراردادش!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author