بکن‌بائر: تقابل با اسپانیا را به ایتالیا ترجیح می‌دهم

بکن‌بائر: تقابل با اسپانیا را به ایتالیا ترجیح می‌دهم
فرانتس بکن بائر، اسطوره فوتبال آلمان عنوان کرد که ترجیح می‌دهد در دور یک چهارم نهایی یورو، تیم ملی آلمان با اسپانیا روبرو شود تا ایتالیا.

بکن‌بائر: تقابل با اسپانیا را به ایتالیا ترجیح می‌دهم

فرانتس بکن بائر، اسطوره فوتبال آلمان عنوان کرد که ترجیح می‌دهد در دور یک چهارم نهایی یورو، تیم ملی آلمان با اسپانیا روبرو شود تا ایتالیا.
بکن‌بائر: تقابل با اسپانیا را به ایتالیا ترجیح می‌دهم

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author