بهترین گلزن پارسه شاگرد کاظمی شد

بهترین گلزن پارسه شاگرد کاظمی شد
مهاجم فصل گذشته پارسه تهران با عقد قراردادی رسما به تیم مشهد پیوست.

بهترین گلزن پارسه شاگرد کاظمی شد

مهاجم فصل گذشته پارسه تهران با عقد قراردادی رسما به تیم مشهد پیوست.
بهترین گلزن پارسه شاگرد کاظمی شد

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author