بلاتکلیفی نفت و امیدواری در انزلی

بلاتکلیفی نفت و امیدواری در انزلی
با ادامه یافتن اعتراضات بازیکنان نفت تهران، وزارتخانه نفت که ثروتمندترین و کلیدی ترین نهاد دولتی ایران محسوب می شود همچنان واکنشی به اعتراضات ندارد.

بلاتکلیفی نفت و امیدواری در انزلی

با ادامه یافتن اعتراضات بازیکنان نفت تهران، وزارتخانه نفت که ثروتمندترین و کلیدی ترین نهاد دولتی ایران محسوب می شود همچنان واکنشی به اعتراضات ندارد.
بلاتکلیفی نفت و امیدواری در انزلی

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author