بسته شدن محور روانسر ـ پاوه بر اثر ریزش کوه

بسته شدن محور روانسر ـ پاوه بر اثر ریزش کوه
۱۳ نقطه در محور روانسر به پاوه دچار ریزش کوه و رانش زمین شد.
۱۵:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


بسته شدن محور روانسر ـ پاوه بر اثر ریزش کوه

۱۳ نقطه در محور روانسر به پاوه دچار ریزش کوه و رانش زمین شد.
۱۵:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


بسته شدن محور روانسر ـ پاوه بر اثر ریزش کوه

اخبار

استخدام ایران

label, , , , , , , , , , ,

About the author