برلوسکونی:شرط‌ماندن‌میهایلوویچ،‌بردن‌کوپا‌ایتالیاست

سیلویو برلوسکونی، مالک میلان عنوان کرد که شرط ماندن میهایلوویچ،‌بردن جام حذفی ایتالیا است.

اخبار دنیای تکنولوژی

پرشین موزیک

label

About the author