برای مصرف برخی داروها مجوز داشته‌ام/ نادال: دوپینگی نیستم

برای مصرف برخی داروها مجوز داشته‌ام/ نادال: دوپینگی نیستم
قهرمان 14 گرنداسلم تنیس با رد موضوع استفاده غیرمجازش از برخی مواد نیروزا، تأکید کرد که اگر هم دارویی مصرف کرده با نظارت مسئولان بوده است.

برای مصرف برخی داروها مجوز داشته‌ام/ نادال: دوپینگی نیستم

قهرمان 14 گرنداسلم تنیس با رد موضوع استفاده غیرمجازش از برخی مواد نیروزا، تأکید کرد که اگر هم دارویی مصرف کرده با نظارت مسئولان بوده است.
برای مصرف برخی داروها مجوز داشته‌ام/ نادال: دوپینگی نیستم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author