برایم جالب است چرا داور به من کارت زرد داد/ محمدی: ترائوره هرطور دلش خواست، مرا زَد

برایم جالب است چرا داور به من کارت زرد داد/ محمدی: ترائوره هرطور دلش خواست، مرا زَد
مدافع تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد تیمش استحقاق رسیدن به عنوان قهرمانی را دارا است.

برایم جالب است چرا داور به من کارت زرد داد/ محمدی: ترائوره هرطور دلش خواست، مرا زَد

مدافع تیم تراکتورسازی اعتقاد دارد تیمش استحقاق رسیدن به عنوان قهرمانی را دارا است.
برایم جالب است چرا داور به من کارت زرد داد/ محمدی: ترائوره هرطور دلش خواست، مرا زَد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author