برانکو و تیمی که می توانست قهرمان اروپا شود

برانکو و تیمی که می توانست قهرمان اروپا شود
برانکو ایوانکوویچ فصلی خوب با پرسپولیس گذراند و نشان داد فوتبال روز اروپا را به خوبی می شناسد.

برانکو و تیمی که می توانست قهرمان اروپا شود

برانکو ایوانکوویچ فصلی خوب با پرسپولیس گذراند و نشان داد فوتبال روز اروپا را به خوبی می شناسد.
برانکو و تیمی که می توانست قهرمان اروپا شود

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author