برانکو امروز هم به رامین بازی نمی‌دهد؟

برانکو امروز هم به رامین بازی نمی‌دهد؟
رامین رضاییان شاید امروز هم فرصت حضور در ترکیب پرسپولیس را نداشته‌باشد.

برانکو امروز هم به رامین بازی نمی‌دهد؟

رامین رضاییان شاید امروز هم فرصت حضور در ترکیب پرسپولیس را نداشته‌باشد.
برانکو امروز هم به رامین بازی نمی‌دهد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author