با حضور MSN، گل زدن اجتناب ناپذیر است

با حضور MSN، گل زدن اجتناب ناپذیر است
رافینا، بازیکن جوان و آینده دار بارسلونا معتقد است جاه طلبی زیاد لگانس، باعث تحمیل شکست سنگین 1-5 در خانه به آنها شد.

با حضور MSN، گل زدن اجتناب ناپذیر است

رافینا، بازیکن جوان و آینده دار بارسلونا معتقد است جاه طلبی زیاد لگانس، باعث تحمیل شکست سنگین 1-5 در خانه به آنها شد.
با حضور MSN، گل زدن اجتناب ناپذیر است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author