بازیکنی که می‌گوید شرمنده کریمی و پروین شدند

بازیکنی که می‌گوید شرمنده کریمی و پروین شدند
امید عالیشاه می‌گوید باید دربی را می‌بردند.

بازیکنی که می‌گوید شرمنده کریمی و پروین شدند

امید عالیشاه می‌گوید باید دربی را می‌بردند.
بازیکنی که می‌گوید شرمنده کریمی و پروین شدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author