بازخوانی مصاحبه علی کریمی؛ وقتی از تعطیلی لیگ به خاطر تیم ملی دفاع کرده بود!

بازخوانی مصاحبه علی کریمی؛ وقتی از تعطیلی لیگ به خاطر تیم ملی دفاع کرده بود!
جادوگر زمانی که دستیار کی روش بود به انتقادها درباره اردوهای تیم ملی واکنش نشان داد و حتی از علی پروین گلایه کرد.

بازخوانی مصاحبه علی کریمی؛ وقتی از تعطیلی لیگ به خاطر تیم ملی دفاع کرده بود!

جادوگر زمانی که دستیار کی روش بود به انتقادها درباره اردوهای تیم ملی واکنش نشان داد و حتی از علی پروین گلایه کرد.
بازخوانی مصاحبه علی کریمی؛ وقتی از تعطیلی لیگ به خاطر تیم ملی دفاع کرده بود!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author