بائوسا: بارسلونا مراقب مسی نبود

بائوسا: بارسلونا مراقب مسی نبود
الخاندرو بائوسا، سرمربی تیم ملی آرژانتین، باشگاه بارسلونا را متهم کرد که به اندازه کافی از لیونل مسی مراقبت نکرده اند.

بائوسا: بارسلونا مراقب مسی نبود

الخاندرو بائوسا، سرمربی تیم ملی آرژانتین، باشگاه بارسلونا را متهم کرد که به اندازه کافی از لیونل مسی مراقبت نکرده اند.
بائوسا: بارسلونا مراقب مسی نبود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author