ایگواین: در حال بازگشت به روزهای اوج هستم

ایگواین: در حال بازگشت به روزهای اوج هستم
گونسالو ایگواین، مهاجم آرژانتینی یوونتوس اذعان داست که کم کم در حال بازگشت به شرایط آرمانی گذشته خود است.

ایگواین: در حال بازگشت به روزهای اوج هستم

گونسالو ایگواین، مهاجم آرژانتینی یوونتوس اذعان داست که کم کم در حال بازگشت به شرایط آرمانی گذشته خود است.
ایگواین: در حال بازگشت به روزهای اوج هستم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author