این صحنه است که کی‌روش را وحشت‌زده کرده

این صحنه است که کی‌روش را وحشت‌زده کرده
کارلوس کی‌روش اصرار زیادی داشت تیم ملی قبل از بازی با سوریه حتما یک بازی در این کشور داشته باشد چون می خواست سبکی از بازی را بازیکنانش یاد بگیرند.

این صحنه است که کی‌روش را وحشت‌زده کرده

کارلوس کی‌روش اصرار زیادی داشت تیم ملی قبل از بازی با سوریه حتما یک بازی در این کشور داشته باشد چون می خواست سبکی از بازی را بازیکنانش یاد بگیرند.
این صحنه است که کی‌روش را وحشت‌زده کرده

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author