این روزها همه فوتبالی شده اند!/ خاطرات سرمربی سابق تیم ملی از پورحیدری

این روزها همه فوتبالی شده اند!/ خاطرات سرمربی سابق تیم ملی از پورحیدری
اصغر شرفی بازیکن سال های دور پاس از خاطرات خود با منصور پورحیدری از دوران بازی با او گفته است.

این روزها همه فوتبالی شده اند!/ خاطرات سرمربی سابق تیم ملی از پورحیدری

اصغر شرفی بازیکن سال های دور پاس از خاطرات خود با منصور پورحیدری از دوران بازی با او گفته است.
این روزها همه فوتبالی شده اند!/ خاطرات سرمربی سابق تیم ملی از پورحیدری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author