این دو نفر در دربی کی‌روش را ناامید کردند؟

این دو نفر در دربی کی‌روش را ناامید کردند؟
امید ابراهیمی و کمال کامیابی نیا در دربی خوب بازی نکردند.

این دو نفر در دربی کی‌روش را ناامید کردند؟

امید ابراهیمی و کمال کامیابی نیا در دربی خوب بازی نکردند.
این دو نفر در دربی کی‌روش را ناامید کردند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author