ایران همواره در صف نخست مبارزه با افراط‌ گرایی قرار دارد

ایران همواره در صف نخست مبارزه با افراط‌ گرایی قرار دارد
قاسمی گفت: لندن بیش و پیش از همه پایتخت‌های اروپایی باید بداند که ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم، همواره و همیشه در صف نخست مبارزه با افراط گرایی و تروریسم قرار داشته و دارد.
۲۰:۲۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


ایران همواره در صف نخست مبارزه با افراط‌ گرایی قرار دارد

قاسمی گفت: لندن بیش و پیش از همه پایتخت‌های اروپایی باید بداند که ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم، همواره و همیشه در صف نخست مبارزه با افراط گرایی و تروریسم قرار داشته و دارد.
۲۰:۲۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


ایران همواره در صف نخست مبارزه با افراط‌ گرایی قرار دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author