ایران می تواند ۷ میلیون تن فولاد صادر کند

ایران می تواند ۷ میلیون تن فولاد صادر کند
دبیر انجمن فولاد گفت: امسال شش میلیون تن برای صادرات فولاد در کشور برنامه ریزی شده و قابلیت صادرات این محصول بیش از ۷ میلیون تن است.
۱۰:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


ایران می تواند ۷ میلیون تن فولاد صادر کند

دبیر انجمن فولاد گفت: امسال شش میلیون تن برای صادرات فولاد در کشور برنامه ریزی شده و قابلیت صادرات این محصول بیش از ۷ میلیون تن است.
۱۰:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


ایران می تواند ۷ میلیون تن فولاد صادر کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author